MVO & Ethiek


MVO beleid

Onze internationale doelstelling is er primair op gericht om producten en koudemiddelen te vervangen door producten die minder impact hebben op het milieu. Dit doen we al tientallen jaren op deze manier.

We hebben een raamwerk van wereldwijde overeenkomsten aangenomen om de klimaatbeïnvloedende koudemiddelen geleidelijk af te schaffen.

Download ook ons duurzaamheidsverslag

Wij hebben onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uitgebreid met het opstellen van doelen en rapportages omtrent MVO. Ook op het gebied van eerlijk zaken doen en mensenrechten heeft Beijer Ref en Beijer Ref Support BV een duidelijk en ondubbelzinnig beleid.

Doelen gesteld op vlak van duurzaamheid:

 • CO2 reductie.
 • Duurzaam gebruik van grondstoffen.
 • Verantwoord afvalbeleid.
 • Werken met groene en duurzame systemen.
 • Onze gebouwen voorzien van een lage voetprint.

Doelen gesteld op vlak van menselijkheid:

 • Stimuleren van medewerkers en management bij de lokale gemeenschap.
 • Bijdrage aan lokale samenwerkingsverbanden.
 • Ondersteuning van verenigingen.
 • Werkgelegenheid voor lokale jeugd tijdens vakanties.
 • Stageplaatsen voor studenten en afstudeerders, ook internationaal.
 • Ethiek opleidingen voor eigen personeel.
 • Gezondheid van onze medewerkers stimuleren d.m.v. beweging en ergonomie en veilige arbeidsomstandigheden.
 • Het bedrijf respecteert, ondersteunt en promoot mensenrechten zoals vermeld in de Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties en de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie.
 • Beijer Ref stimuleert sociale, economische, culturele en politieke diversiteit en gendergelijkheid van vrouwen.

Doelen gesteld op vlak van ondernemerschap:

 • Het bedrijf werkt volgens principes van goed ondernemingsbestuur.
 • De onderneming streeft ernaar de negatieve milieueffecten van haar activiteiten continu te verminderen.
 • Het bedrijf fungeert als een goede zakelijke burger in alle samenlevingen waar het actief is.
 • De sociale, ecologische en ethische verplichtingen van de onderneming komen tot uiting in alle contacten met klanten, werknemers, leveranciers en andere belanghebbenden.
 • Alle fabrikanten die producten aan ons leveren, hebben een hoog niveau van kwaliteitsborging, technische expertise en milieubewustzijn aangetoond. Langetermijnrelaties met leveranciers zijn belangrijk voor ons omdat ze onze klanten in staat stellen om in vertrouwen te kopen, wetende dat aan hun essentiële vereisten zal worden voldaan.
 • We zorgen ervoor dat alle producten die we verkopen voldoen aan de strengst mogelijke milieuprestatienormen. We testen en beoordelen al onze producten om ervoor te zorgen dat ze de laagste energie in hun klasse verbruiken, maar toch de beste prestatieniveaus bieden.
 • Beijer Ref biedt alle koudemiddelen aan die in de markt aanwezig zijn om de beste oplossing voor de betreffende toepassing te kunnen bieden, op basis van naleving van regelgeving en rekening houdende met investeringskosten, energieverbruik en onderhoudskosten.
 • Wij betrekken onze stakeholders (klanten, leveranciers en medewerkers) bij productkeuzes, zodat de uitvoering van ons bedrijfsbeleid ertoe zal leiden dat Beijer Ref een gewaardeerde partner wordt en blijft.

Code of ethics


Beijer Ref Support heeft een klokkenluidersfunctie die werknemers openlijk of anoniem de mogelijkheid biedt om vermoedelijke onregelmatigheden binnen het bedrijf te melden.

De ethische richtlijnen bevatten enkele belangrijke principes die van toepassing zijn op alle activiteiten van het bedrijf en die het gedrag van alle werknemers van het bedrijf beheersen. Werknemers worden gestimuleerd om elke vermoedelijke inbreuk op de regels in deze ethische richtlijnen te melden aan hun directe supervisor of manager.

Persoonlijk gedrag van medewerkers:

 • Medewerkers moeten zich aan de wet houden.
 • Waar geen wetgeving of regels op persoonlijk gedrag van toepassing zijn, moet elke werknemer gezond verstand en zorgvuldigheid in acht nemen.
 • Bij twijfel moeten werknemers hun vragen stellen aan een leidinggevende of een andere verantwoordelijke medewerker.
 • Collega’s, klanten en andere zakelijke partners moeten met respect en eerlijk worden behandeld.
 • Discriminatie en intimidatie, inclusief seksuele intimidatie zijn onaanvaardbaar.
 • Nultolerantie tegen alcohol of drugs.

Anti-corruptie en omkoping

 • Het bedrijf is tegen elke vorm van corruptie en omkoping en streeft ernaar dergelijke praktijken te bestrijden.
 • Het bedrijf concurreert tegen eerlijke voorwaarden en uitsluitend op basis van de verdiensten van haar producten- en dienstenpakket.
 • Ongeacht de lokale gebruiken zijn persoonlijke betalingen, smeergeld of steekpenningen tussen het bedrijf en klanten, leveranciers of ambtenaren strikt verboden.
 • Het is onacceptabel om geschenken of andere fooien te ontvangen van zakenpartners – tenzij dit in de omgeving gebruikelijk is en het geschenk of fooi een bescheiden waarde heeft en uitsluitend een zakelijk doel dient.

Naleving van mededingingswetgeving

 • Naleving van alle toepasselijke mededingingsregels en -regelingen vormt de kern van de zakelijke praktijk van het bedrijf.
 • Het bedrijf stelt geen prijzen vast, wijst geen diensten toe of verdeelt markten niet met concurrenten.
 • Het bedrijf werkt niet samen op aanbestedingen met concurrenten.

Relaties met zakenpartners

 • De levering van producten en diensten van het bedrijf zullen voldoen aan overeengekomen normen voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.
 • De privacy van de klant wordt gerespecteerd en de toepasselijke gegevens worden beschermd.
 • Klachten van klanten worden effectief aangepakt en worden beschouwd als een waardevolle bijdrage aan een constant hoog serviceniveau.

Normen op de werkplek

 • Het bedrijf zorgt voor goede werkomstandigheden voor zijn werknemers, inclusief passende gezondheids- en veiligheidsnormen.
 • Het bedrijf tolereert geen enkele vorm van discriminatie van werknemers; alle werknemers hebben recht op een eerlijke en gelijke behandeling.
 • Het bedrijf respecteert de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen. Alle werknemers hebben het recht om lid te worden van de geldende ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, of vakbond.
 • Het bedrijf gebruikt geen gedwongen of verplichte arbeid.
 • In overeenstemming met internationale conventies vermijdt het bedrijf kinderen in dienst te nemen.
 • Het bedrijf biedt voldoende lonen die – minimaal – voldoen aan lokale overeenkomsten en voorschriften.
 • Het bedrijf ondersteunt de invoering en handhaving van minimumlonen.
 • Medewerkers krijgen opleidingsmogelijkheden aangeboden die relevant zijn voor de functie die zij vervullen.
 • Het bedrijf respecteert de privacy van werknemers en beschermt de toepasselijke gegevens dienovereenkomstig.