Privacybeleid


Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons eventueel verschaft via bijvoorbeeld het contactformulier,  vertrouwelijk wordt behandeld.

De klant stemt er mee in dat Beijer Ref Support gegevens verzamelt en verwerkt die gebruikers van de website kunnen identificeren. Beijer Ref verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de website tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

Beijer Ref Support respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website.

Beijer Ref erkent de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens en verklaart deze verantwoordelijkheid te respecteren en zal, zonder toestemming van de klant, de persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven. Beijer Ref Support geeft uw gegevens alleen aan die partijen die direct betrokken zijn bij onze bedrijfsvoering en het uitvoeren van bestellingen en/of leveringen. De medewerkers van Beijer Ref Support en de door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zijn hiervoor getraind om zorgvuldig met uw gegevens om te springen.

De relaties van Beijer Ref Support hebben met redelijke tussenpozen recht op inzage in hun eigen persoonlijke gegevens.

Ook kunnen onze relaties ten alle tijden verzoeken hun eigen persoonlijke gegevens te laten corrigeren c.q. aan te laten passen indien deze volgens hen niet correct of volledig zouden zijn.

Een relatie kan verzet aantekenen tegen deze verzameling van zijn persoonlijke gegevens. Beijer Ref Support zal de verzameling dan onmiddellijk staken en de gegevens verwijderen c.q. vernietigen. Zonder deze gegevens is het echter niet mogelijk de relaties op de website te identificeren. Om die redenen zal bij verwijdering van de persoonlijke gegevens ook eventuele inlogaccounts komen te vervallen (voor zover van toepassing).

Beijer Ref Support kan de relatie-informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zal Beijer Ref Support contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u reageert op een elektronische nieuwsbrief, vraagt Beijer Ref u in de meeste gevallen om uw bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, (mobiele) telefoonnumer en e-mailadres. Deze gegevens heeft Beijer Ref nodig om de elektronische nieuwsbrief te kunnen versturen, de eventuele informatie bekend te maken en de respons van de mailingen te meten.