CO2 Prestatieladder


CO2 prestatieladder

Het terugdringen van CO2 emissie is van significant belang voor het beheersen van klimaatveranderingen en te zorgen voor een leefbaar milieu en leefbare omgeving.

Beijer Ref onderschrijft haar duurzaamheidsbeleid en wil met een concreet programma bijdragen aan de reductie van CO2 emissie. Hiervoor worden regelmatig plannen geformuleerd om dit te realiseren.

Duurzaamheid:

Waarom duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen biedt perspectief en stimuleert tot innovatie. Slim omgaan met schaarste en nadenken over de meest duurzame oplossing ‘hoort’ niet alleen, het biedt ook marktkansen en het inspireert. Wij zijn er van overtuigd dat duurzaam ondernemen de enige manier van ondernemen is, nu en in de toekomst. Voorsorteren is noodzakelijk, stil zitten is geen optie. Beijer Ref neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Beijer Ref ziet het als haar plicht om bij haar besluiten niet alleen rekening te houden met de effecten op haar bedrijfseconomische prestaties. Ook de effecten op mens en milieu worden met gepaste zorgvuldigheid meegenomen in de besluitvorming.

We blijven continu werken aan het reduceren van onze footprint. Wij willen ook op het gebied van Duurzaamheid het positieve verschil maken in onze markten.
Beijer Ref wil samen met haar zusterbedrijven binnen Beijer Ref wereldwijd een bepalende speler zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. We willen het, we kunnen het – en dus doen we het.

Beijer Ref is bezig met certificering volgens niveau 3 van de CO2 prestatieladder en heeft ondertussen ladder 4 gehaald. Lees ook ons duurzaamheidsrapport in de rubriek Downloads

CO2 Reductie strategie:

Het terugdringen van de CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, het zorgen voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu.
Beijer Ref onderschrijft een ambitieus duurzaamheidsbeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO2-emissie. Hiertoe wordt jaarlijks een plan geformuleerd dat bij uitvoering een significante CO2-emissiereductie gaat bewerkstelligen.

Het CO2 Reductieplan maakt integraal onderdeel uit van het Energie Management Systeem (EMS) en de Carbon Footprint rapportage van Beijer Ref. De doelstellingen hebben effect op alle scopes en worden periodiek geëvalueerd, zodat tijdens de realisatie kan worden bijgestuurd. Tijdens deze bijsturing worden de consequenties voor het bedrijfsvoeringsysteem nagegaan en vastgelegd.
Beijer Ref heeft het jaar 2020 als referentiejaar genomen en als vertrekpunt voor het CO2 emissiebeleid, waartegen de voortgang van reducties wordt afgezet. Voor een juist inzicht heeft Beijer Ref een CO2-emissie inventarisatie uitgevoerd conform de CO2-Prestatieladder. Gelijktijdig is ook een energiescan uitgevoerd, waarbij de energieverbruikers in kaart zijn gebracht.

Het algemene doel van Beijer Ref is een verlaging van de CO2-footprint van 2 % per jaar in (relatief als % van de omzet). De effecten van de maatregelen zullen op scope één en twee van de CO2 prestatieladder merkbaar zijn.

Beijer Ref heeft naast verscheidene kleine initiatieven tot op heden op de volgende punten de CO2 uitstoot weten te reduceren:

  • Vermindering van het aantal gereden kilometers en vermindering van het brandstofverbruik.
  • Schoner lease- en eigen wagenpark.
  • Verlaging van het gasverbruik ten behoeve van verwarming van de panden.
  • Inzet van windenergie.
  • Verlaging verbruik elektriciteit.

Energieverbruik en CO2 uitstoot


Energieverbruik en CO2 uitstoot - Langere termijn doelen - Scope 1

Energieverbruik en CO2 uitstoot - Langere termijn doelen - Scope 1

Energieverbruik en CO2 uitstoot - Langere termijn doelen - Scope 2

Energieverbruik en CO2 uitstoot - Langere termijn doelen - Scope 2

Rapportages CO2 prestatieladder


Rapportages CO2 prestatieladder
Conform de eisen beschreven in de CO2 Prestatieladder rapporteert Beijer Ref op regelmatige basis de prestaties en initiatieven op het gebied van de CO2 reductie.

Inventaris conform ISO 14064-1 (normeis 3.A.1)
Beijer Ref beschikt over uitgewerkte actuele emissie inventarisaties voor haar scope I en II. CO2-emissies conform ISO 14064-1. Download hier rechts het CFA rapport 2021 H1 en H2.

Deelname Initiatief (normeis 3.D.1)
Beijer Ref neemt deel aan het project ‘Ammoniak in de koelketen”. Informatie vindt u hiernaast in het document; ketenanalyse NH3 koeler.